Ocen strone

1

2

3

Kierując się dążeniem do ciągłego podnoszenia standardów usług ubezpieczeniowych,  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w porozumieniu z Rzecznikiem Finansowym zdecydował się na dokonanie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pakiet Auto+ zatwierdzonych uchwałą nr 04/25/06/2019 Zarządu InterRisk z dnia 25 czerwca 2019 roku, w zakresie dotyczącym likwidacji szkód.

Zmiana ta polega na zrównaniu metody ustalania szkody całkowitej oraz metody ustalania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody częściowej. Zasady ustalania kosztów naprawy pokrywanych w przypadku szkody częściowej będą uzależnione od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia.

Powyższe  zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostaną wprowadzone najpóźniej od dnia 15 października 2021 r.

Zarówno Rzecznik Finansowy jak i InterRisk dodatkowo podkreślają dalszą  konieczność maksymalnie transparentnego komunikowania treści zawieranej umowy ubezpieczenia pomiędzy zakładem ubezpieczeń a klientem. Naszą intencją jest poprawa satysfakcji klientów zawierających umowy ubezpieczenia autocasco z InterRisk TU S.A. VIG. Zmiana wprowadzona w ogólnych warunkach jest jednym z wielu działań ulepszających procesy likwidacji i obsługi naszych klientów.