Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Bądź mądry przed szkodą

Pogoda nie zawsze sprzyja uprawom. Lepiej się zabezpieczyć. Warto zapewnić sobie wsparcie wiarygodnego partnera. Rolnik, wykupując ubezpieczenie upraw, opłaca 35% składki, a pozostałą część pokrywa dopłata budżetu państwa. Nie ryzykuj utraty płynności finansowej.

Dla kogo?
 • Rolników
 • Przedsiębiorców rolnych
ico
Ubezpieczenie upraw
Ubezpieczenie upraw – dlaczego warto?

Ubezpieczamy:

 • zboża
 • rzepak
 • kukurydzę
 • buraki
 • ziemniaki
 • rośliny strączkowe

Możesz się ubezpieczyć od:

 • gradu
 • ognia
 • przymrozków wiosennych
 • ujemnych skutków przezimowania
 • huraganu
 • deszczu nawalnego
 • pioruna

Co obejmuje ubezpieczenie upraw?

Decydując się na ubezpieczenie upraw, jako rolnik możesz ochronić plon główny, tj. część użytkową roślin uprawnych z danego pola, stanowiącą główny kierunek produkcji, w których powstała szkoda w wyniku wystąpienia ryzyk: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych lub ognia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie upraw?

Ubezpieczenie upraw rolnych od InterRisk pozwala na zabezpieczenie plonów, a tym samym zysków pochodzących z ich sprzedaży. Warto pamiętać, że polisa nie obowiązuje w przypadku szkód wynikających z:

 • działań wojennych, stanu wojennego, wyjątkowego oraz wszelkich aktów terroryzmu;
 • zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
 • winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Ubezpieczonego, lub osób odpowiedzialnych;
 • zaniechania lub rażąco niewłaściwego przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych;
 • opóźnienia zbiorów we właściwym terminie;
 • prowadzenia prac melioracyjnych lub elektryfikacyjnych;
 • działania szkodników lub chorób;
 • zakłócenia w działaniu środków chemicznej ochrony roślin lub nawozów;
 • naturalnego opadania owoców drzew i krzewów owocowych;
 • spalenia się słomy pozostawionej po zbiorze.

 

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Wykupienie polisy upraw rolnych nie jest konieczne, biorąc pod uwagę obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych jest wymagane w przypadku, kiedy rolnicy korzystają z dopłat bezpośrednich. W takiej sytuacji obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenie na co najmniej połowę powierzchni upraw rolnych objętych dofinansowaniem. Innym przypadkiem, jest chęć ubiegania się o kredyt. Wtedy to bank bądź placówka finansowa może zobowiązać rolnika do zakupu stosownej polisy. Sprawdź także:

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia upraw?

Koszt ubezpieczenia upraw uzależnione jest od powierzchni uprawy, gatunku, zakresu oraz miejsca ubezpieczenia. Składka dotowanego ubezpieczenia upraw rolniczych może być pomniejszona nawet o 65% początkowej wartości.

Poszerz zakres swojej ochrony
ico
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w życiu prywatnym

Pokrywamy koszty sądowe, w tym honorarium prawnika, gdy klient:

 • broni własnych interesów w sprawach karnych lub o wykroczenie nieumyślne
 • dochodzi swoich praw za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną czynem niedozwolonym
 • dochodzi roszczeń z tytułu prawa własności, które zostało naruszone bezprawną ingerencją osób trzecich
 • dochodzi roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich
ico
NNW

Bezpieczeństwo i zdrowie to priorytet każdego z nas. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Warto zapewnić sobie i najbliższym ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorobami i ich konsekwencjami. W ramach dostępnego zakresu zapewniamy m.in.: świadczenia w przypadku zdarzeń spowodowanych oparzeniami i odmrożeniami.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >