Ocen strone

1

2

3

Ochrona działalności

Odpowiedzialność łatwiej przyjąć ze sprawdzonym i godnym zaufania partnerem. InterRisk oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

  • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia;
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych;
  • odpowiedzialności przewoźnika – krajowego i międzynarodowego;
  • odpowiedzialności cywilnej spedytora.

InterRisk to solidny i zaufany partner w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń dla działalności gospodarczej dostosowany do potrzeb każdego Klienta. Oferowane polisy OC działalności chronią naszych Klientów przed ryzykiem zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie. Wybierając InterRisk, wybierasz nie tylko wysokiej jakości ochronę, ale także partnera, który dba o Twoje interesy. Długoletnia obecność na rynku i zaufanie klientów to dowód naszej solidności i profesjonalizmu.

Dla kogo?
  • Osób prawnych
  • Osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą
  • Jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. jednostki samorządowe)
Kompleksowa ochrona:
ico
OC działalności gospodarczej

W ramach ubezpieczenia InterRisk przejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz produktem wprowadzonym do obrotu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa) i odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz zbieg tych odpowiedzialności.

Oferta InterRisk to różne zakresy ochrony – od podstawowego (delikt, kontrakt) po rozszerzony o dodatkowe ryzyka OC: m.in. pracodawcy, najemcy, za produkt, czyste straty finansowe, za rzeczy pozostające w pieczy, wzajemną tj. obejmującą roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz za szkody wyrządzone: wskutek emisji substancji niebezpiecznej, niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi, w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, w wyniku prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce.

Ochrona na wniosek klienta może zostać rozszerzona na wypadki poza Polską, także na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Kanady oraz ich posiadłości.

ico
OC zawodowa (dobrowolna i obowiązkowa)

Ubezpieczenie dla osób, które wykonują zawody wymagające dużej specjalizacji, posiadania odpowiednich uprawnień i niosące ryzyko wyrządzenia znacznych szkód, np. architekta, projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

Ochrona na wniosek klienta może zostać rozszerzona na wypadki poza terytorium Polski.

Oferta ubezpieczeń zawodowych InterRisk obejmuje również szeroką paletę ubezpieczeń obowiązkowych, m.in. brokera, agenta, pośrednika w obrocie nieruchomości, zarządcę nieruchomości i wiele innych.

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej określany jest na podstawie stosownych rozporządzeń Ministra Finansów zgodnie z delegacją ustawową

ico
OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie dla przewoźników, którzy transportują towary na terenie Polski i za granicą.

Ochrona obejmuje:

  • szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym. Szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 ustawy o prawie przewozowym.
  • szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym. Szkody rzeczowe polegające na całkowitym lub częściowym zaginięciu towaru bądź jego uszkodzeniu, zgodnie z art. 23 ust 1 – 4 Konwencji CMR.
ico
OC spedytora

Ubezpieczenie dla firm wykonujących usługi spedycyjne w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Ochrona obejmuje:

  • szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, między innymi składowanie przesyłek towarowych, rozpakowanie i przepakowanie, załadunek i rozładunek przesyłek oraz inne czynności związane z usługami spedycyjnymi zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wysokość sumy gwarancyjnej, wysokość obrotów czy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Na wycenę ma również wpływ historia szkodowości.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe?

W Polsce istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC firmy w niektórych przypadkach. Przede wszystkim dotyczy to pewnych grup zawodowych, które wykonują działalność o podwyższonym ryzyku. Przykładem są zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, agenci czy brokerzy.

Sprawdź także inne nasze produkty:

Dokumenty związane z produktem
#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >