Ocen strone

1

2

3

Ochrona działalności

Odpowiedzialność łatwiej przyjąć ze sprawdzonym i godnym zaufania partnerem. InterRisk oferuje ubezpieczenie działalności gospodarczej. Można również skorzystać z OC zawodowej, zarówno obowiązkowej jak i dobrowolnej, a także odpowiedzialności przewoźnika – krajowego i międzynarodowego oraz spedytora.

Elastyczne podejście i wyspecjalizowana kadra InterRisk umożliwiają przygotowanie ofert ubezpieczenia OC o charakterze niestandardowym, spełniającym zróżnicowane oczekiwania Klientów.

Dla kogo?
  • Osób prawnych
  • Osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą
  • Osób fizycznych z tytułu posiadanego mienia np. właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej
  • Jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. jednostki samorządowe)
Kompleksowa ochrona:
ico
OC działalności gospodarczej

W ramach ubezpieczenia InterRisk przejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz produktem wprowadzonym do obrotu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa) i odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz zbieg tych odpowiedzialności.

Oferta InterRisk to różne zakresy ochrony – od podstawowego (delikt, kontrakt) po rozszerzony o dodatkowe ryzyka OC: m.in. pracodawcy, najemcy, za produkt, czyste straty finansowe, za rzeczy pozostające w pieczy, wzajemną tj. obejmującą roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz za szkody wyrządzone: wskutek emisji substancji niebezpiecznej, niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi, w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, w wyniku prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce.

Ochrona na wniosek klienta może zostać rozszerzona na wypadki poza Polską, także na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Kanady oraz ich posiadłości.

ico
OC zawodowa (dobrowolna i obowiązkowa)

Ubezpieczenie dla osób, które wykonują zawody wymagające dużej specjalizacji, posiadania odpowiednich uprawnień i niosące ryzyko wyrządzenia znacznych szkód, np. OC architekta, projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

Ochrona na wniosek klienta może zostać rozszerzona na wypadki  na terytorium Unii Europejskiej.

Oferta ubezpieczeń zawodowych InterRisk obejmuje również szeroką paletę ubezpieczeń obowiązkowych, m.in. ubezpieczenie OC brokera, agenta, pośrednika w obrocie nieruchomości, zarządcę nieruchomości i wiele innych.

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej określany jest na podstawie stosownych rozporządzeń Ministra Finansów zgodnie z delegacją ustawową.

ico
OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie dla zawodowych przewoźników, którzy transportują towary na terenie Polski i za granicą.

Ochrona obejmuje:

  • szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym. Szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 ustawy o prawie przewozowym.
  • szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym. Szkody rzeczowe polegające na całkowitym lub częściowym zaginięciu towaru bądź jego uszkodzeniu, zgodnie z art. 23 ust 1 – 4 Konwencji CMR.
ico
OC spedytora

Ubezpieczenie dla firm wykonujących zawodowo usługi spedycyjne w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Ochrona obejmuje:

  • szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, np. składowanie przesyłek towarowych, rozpakowanie i przepakowanie, załadunek i rozładunek przesyłek oraz inne czynności związane z usługami spedycyjnymi.

 

Dokumenty związane z produktem
#UczymyUbezpieczeń
OgólneUbezpieczenie samochodu
Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze – porady.
4 minuty

Ubezpieczenie nie uchroni przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem, ale pomoże w zrekompensowaniu szkód.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Zmiany, zmiany, zmiany…. Co nowego w Pakiet Auto+
3 minuty

Najnowsza oferta InterRisk w autocasco umożliwia ubezpieczenie pojazdów aż do 20 roku eksploatacji, a dwa nowe warianty – Mini i Kosztorysowy, czynią naszą ofertę na tyle uniwersalną, że każdy klient znajdzie opcję ochrony odpowiednią dla siebie.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenia szkolne dla nastolatków. Czego potrzebują starsi uczniowie?
3 minuty
CZYTAJ DALEJ >