Ocen strone

1

2

3

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00
Pomoc Assistance 24/7

W pozostałych sprawach napisz na adres: korespondencja@interrisk.pl

 • Zakupiłem/-am auto i zawarłem/-am ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela, czy muszę wypowiadać umowę zbywcy?

Umowa ubezpieczenia OC trwa do końca okresu, na jaki została zawarta. Jeśli nie chcesz z niej korzystać należy złożyć pisemne wypowiedzenie z własnoręcznym podpisem. Jest to ważne, bo jeśli zbywca nie opłacił składki w całości, to od dnia nabycia pojazdu za jej zapłatę odpowiada nabywca.

 • W jaki sposób można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC po nabyciu pojazdu?

Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. W przypadku gdy polisa nie została opłacona przez zbywcę w całości zostanie Ci naliczona będziesz zobowiązany do zapłaty składki za okres od dnia zakupu do dnia złożenia wypowiedzenia. W celu rezygnacji z umowy ubezpieczenia OC, wyślij dokument wypowiedzenia:

  • e-mailowo na adres: korespondencja@interrisk.pl (skan pisma z własnoręcznym podpisem)
  • pocztą na adres: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Należy również pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC, którą otrzymałeś od poprzedniego właściciela nie wznowi się na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia. Żeby ją przedłużyć, skontaktuj się z naszym agentem bądź oddziałem. Lista Oddziałów dostępna jest na stronie www.interrisk.pl.

 • Sprzedałem/-am samochód. Czy przysługuje mi zwrot składki? 

Tak, Zwrot składki przysługuje w przypadku opłacenia umowy , a niewykorzystania pełnego okresu ubezpieczenia z ryzyk dobrowolnych (AC, NNW, ASS). Zwrot składki z ryzyka obowiązkowego OC otrzymasz tylko w przypadku kiedy nabywca pojazdu zrezygnuje z polisy przed zakończeniem okresu ochrony wskazanym w umowie.

 • Ile czasu mam na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC po zakupie pojazdu?

Umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć w każdym momencie trwania jej okresu ubezpieczenia na podstawie art. 31 Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pamiętaj jednak, że składka za umowę ubezpieczenia zostanie naliczona od dnia nabycia pojazdu do dnia skutecznego powiadomienia na piśmie Towarzystwa o rezygnacji z umowy.

 • W jakich przypadkach mogę wypowiedzieć polisę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

Wypowiedzenie polisy umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można złożyć w poniższych przypadkach w myśl Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

  • na koniec okresu ubezpieczenia (art.28 ust 1),
  • po zakupie pojazdu (art. 31 ust 1),
  • rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC automatycznie wznowionej (podwójne ubezpieczenie – art.28a ust 1)
 • Zawarłem/-am ubezpieczenie OC w innym Towarzystwie, natomiast otrzymałem automatyczne wznowienie od InterRisk? Co powinienem zrobić?

Jest to tzw. podwójne ubezpieczenie. Zgodnie z przepisami Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umowę automatycznie wznowioną możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania składając wypowiedzenie z art. 28a w/w Ustawy. Należy pamiętać, iż za czas udzielonej ochrony ubezpieczyciel naliczy składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia.

 • Gdzie mogę uzyskać potwierdzenie/zmianę/wykreślenie cesji odszkodowania na bank?

Potwierdzenie/zmianę/wykreślenie cesji bankowej można uzyskać w każdym Oddziale InterRisk.

 • Czy polisa, której przedmiotem jest ubezpieczenie nieruchomości przedłuży się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia?

Polisa mieszkaniowa to ubezpieczenie majątkowe, które zawiera się na określony czas – od 12 do 36 miesięcy. Umowa ulega rozwiązaniu z ostaniem dniem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta. W celu przedłużenia umowy należy skontaktować się z Agentem InterRisk lub jednym z naszych Oddziałów.

 • Czy muszę składać wypowiedzenie na koniec okresu polisy, której przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość?

Nie. Umowa wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta.

 • Sprzedałem/-am nieruchomość objętą ochroną ubezpieczeniową w InterRisk, co dalej z polisą ubezpieczeniową?

Należy pisemnie zawiadomić InterRisk o sprzedaży nieruchomości, poprzez przesłanie scanu / kopii aktu notarialnego, a także podać numer konta do zwrotu niewykorzystanej składki (zwrot składki jest należny w sytuacji, gdy składka za okres późniejszy niż data do dnia sprzedaży nieruchomości była opłacona).

 • Czy mogę zrezygnować z polisy mieszkaniowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie przewidują możliwości rezygnacji z umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania.

 • Dla kogo dedykowane jest ubezpieczenie Biznes Pro, a dla kogo Biznes Pro Plus?

Ubezpieczenie Biznes Pro dedykowane jest dla przedsiębiorstw posiadających majątek o wartości nie przekraczającej 2 mln zł oraz których obrót z prowadzonej działalności nie przekracza 2 mln PLN.

Ubezpieczenie Biznes Pro Plus dedykowane jest dla przedsiębiorstw posiadających majątek o wartości do 15 mln zł i osiągających obrót z prowadzonej działalności do 30 mln zł.

 • Jakie działania powinienem podjąć w razie wystąpienia szkody?

Zgłoś szkodę do InterRisk Kontakt.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25. Numer znajdziesz również na każdej polisie ubezpieczeniowej.

Co możesz zrobić sam w przypadku wystąpienia szkody?

Użyj dostępnych środków w celu ratowania mienia oraz zapobieżenia szkodzie bądź zmniejszenia jej rozmiarów, a w szczególności:

  • wezwij odpowiednie jednostki ratownicze
  • zabezpiecz budynek lub lokal przed dostępem osób postronnych
  • jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – powiadom policję.
 • W jakim zakresie chroni mnie ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk) jest to ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie zgodnie z OWU – ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia.

Ponadto obejmujemy ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek akcji gaśniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.

 • Co obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych?

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych to podstawowe ubezpieczenie, które powinien mieć każdy przedsiębiorca. Istnieje możliwość zawarcia tego ubezpieczenia w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym oraz od wszystkich zdarzeń losowych (all risk). Sam decydujesz, jaki zakres ochrony jest potrzebny Twojej firmie, dzięki temu zawarta umowa ubezpieczenia jest skrojona na miarę i masz pewność pełnej ochrony, która zapewni Ci spokojne prowadzenie działalności.

 • Czy jest suma ubezpieczenia do wysokości której mogę realizować badania?

W przypadku ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych, górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowią koszty świadczeń medycznych określone w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Antidotum Plus. Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu nie jest określona kwotowo.

W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych o:

  • ubezpieczenie kosztów pomocy doraźnej – suma ubezpieczenia  wynosi maksymalnie 3.500 zł,
  • ubezpieczenie pobytu w szpitalu – suma ubezpieczenia stanowi iloczyn wysokości świadczenia za dzień pobytu w szpitalu określonego w umowie ubezpieczenia oraz 60 dni pobytu w szpitalu i wynosi maksymalnie 3.000 zł
 • Czy usługi w ubezpieczeniu kosztów świadczeń medycznych są limitowane?

Świadczenia medyczne w ubezpieczeniu kosztów świadczeń medycznych są nielimitowane poza:

  • wizytami domowymi w wariancie Prestiż – 10 wizyt na Ubezpieczonego, wizyty w godzinach pracy przychodni Partnera Medycznego
  • rehabilitacją – w wariancie Prestiż 10 zabiegów na osobę, a w wariancie Komfort 15 zabiegów na osobę w ramach leczenia danej jednostki chorobowej.
  • Przegląd stomatologiczny – raz w roku
 • Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia i kiedy?

Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć  w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

 • Z jakich placówek medycznych mogę korzystać?

Realizacja świadczeń medycznych odbywa się w placówkach dedykowanych przez InterRisk do obsługi Ubezpieczonych, wskazanych na stronie.

 • W jakich terminach muszę opłacać składkę?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

 • Czy mogę ubezpieczyć tylko swoje dziecko?

Tak, w ramach ubezpieczenia Antidotum Plus można ubezpieczyć samo dziecko od chwili narodzin -konsultacje u lekarzy specjalistów ze specjalizacją dziecięcą.

 • W jaki sposób mogę umówić się na badania i konsultacje?

W razie powstania potrzeby realizacji świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych, Ubezpieczony powinien skontaktować się z telefoniczną infolinią medyczną, której numer podany jest na polisie i zastosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego Partnera Medycznego.

 • Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje w szczególności kosztów leków i środków medycznych, za wyjątkiem użytych w nagłych przypadkach dla ratowania życia a także kosztów rehabilitacji, o ile dotyczy ona chorób przewlekłych lub wad wrodzonych.

Natomiast w ubezpieczeniu pobytu w szpitalu InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pobyt w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Pełną listę ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu Antidotum Plus określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 • Czy mogę zawrzeć polisę on-line?

Można zawrzeć ubezpieczenie Antidotum Plus on-line, wystarczy tylko 5 kroków aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową bez wychodzenia z domu:

  • Skontaktuj się z Agentem, który pomoże wybrać Ci odpowiedni wariant.
  • Kliknij na link z maila od Agenta w ciągu 48 godzin, by sprawdzić warunki Twojej umowy.
  • Po wpisaniu numeru PESEL przechodzisz do oferty.
  • Zapoznaj się ze swoją umową, potwierdź niezbędne zgody i kliknij: Zawieram umowę.
  • Po chwili, system automatycznie przekształci umowę w polisę i na maila otrzymasz potwierdzenie zawarcia polisy.
 • Czy muszę podpisać polisę i ją odesłać do Agenta lub InterRisk ?

W przypadku zawarcia polisy on-line nie ma potrzeby jej podpisywania i odsyłania do Agenta czy InterRisk. Polisa zawarta elektronicznie wygląda tak samo jak w rzeczywistości, a jej stan prawny obowiązuje.

 • Czy mogę zmienić wariant?

Zmiana zakresu ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia wymaga zgody InterRisk i zawarcia aneksu w formie pisemnej do obowiązującej umowy ubezpieczenia.

 • Czy ubezpieczenie Antidotum Plus obejmuje pobyt w szpitalu?

Tak, ubezpieczenie Antidotum Plus obejmuje pobyt w szpitalu, jednak nie pokrywa kosztów operacji, zabiegów realizowanych w ramach NFZ. Należy pamiętać, że jest to prywatna opieka medyczna

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia  zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego  w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w okresie ubezpieczenia lub chorobą która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia.

Świadczenie przysługuje począwszy od trzeciego dnia pobytu, ale nie więcej jednak niż za 60 dni łącznego pobytu w szpitalu i wypłacane jest maksymalnie do sumy ubezpieczenia 3 000 zł.

 • Jaka jest maksymalna górna granica wieku przystąpienia do ubezpieczenia?

Umowę ubezpieczenia Medi Care może zawrzeć na rzecz osoby, która w dniu złożenia Ubezpieczycielowi wniosku ubezpieczeniowego nie ukończyła 80 roku życia

 • Czy mogę ubezpieczyć tylko swoje dziecko?

Tak, w ramach ubezpieczenia Medi Care  można ubezpieczyć samo dziecko od 4 roku życia. Osoby które nie ukończyły 4 roku życia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w formie ubezpieczenia rodzinnego.

 • Czy jest suma ubezpieczenia, do wysokości której mogę realizować badania?

W przypadku ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych, górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowią koszty świadczeń medycznych w zależności od wybranego wariantu określone w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Medi Care. Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu nie jest określona kwotowo.

W wariancie Szafir z Dopłatą i Rubin z Dopłatą górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowią koszty świadczeń medycznych, w wysokości określonej w cenniku usług Partnera Medycznego dostępnego w placówkach medycznych i na stronie www.enel.pl pomniejszone o udział własny Ubezpieczonego.

W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych o:

  • ubezpieczenie pobytu w szpitalu – suma ubezpieczenia stanowi iloczyn wysokości świadczenia za dzień pobytu w szpitalu określonego w umowie ubezpieczenia oraz 60 dni pobytu w szpitalu i wynosi maksymalnie 6.000 zł
  • ubezpieczenie assistance – suma ubezpieczenia określona jest kwotowo i wynosi maksymalnie 5 000 zł.
 • Czy usługi w ubezpieczeniu kosztów świadczeń medycznych są limitowane?

Świadczenia medyczne w ubezpieczeniu kosztów świadczeń medycznych są nielimitowane poza:

  • psychologiem w wariancie Szmaragd – w ciągu okresu ważności polisy Ubezpieczonemu przysługują maksymalnie 3 wizyty
  • profilaktyką zdrowotną – 1 raz w roku przysługuje Ubezpieczonemu wykonanie badań laboratoryjnych bez skierowania od lekarza Partnera Medycznego w przychodniach CM Enel-Med.
  • profilaktyką stomatologiczną – zabiegi profilaktyczne przysługują Ubezpieczonemu 2 razy w ciągu okresu ważności polisy
  • rehabilitacją – w ciągu okresu ważności polisy Ubezpieczonemu przysługuje w wariancie Szmaragd maksymalnie 10-to dniowy cykl zabiegów rehabilitacyjnych, a w wariancie Diament 30-to dniowy cykl zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia i kiedy?

Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć  w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

 • Z jakich placówek medycznych mogę korzystać?

Realizacja świadczeń medycznych odbywa się w placówkach dedykowanych przez InterRisk do obsługi Ubezpieczonych, wskazanych na stronie.

 • W jakich terminach muszę opłacać składkę?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

 • W jaki sposób mogę umówić się na badania i konsultacje?

W razie powstania potrzeby realizacji świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych, Ubezpieczony powinien skontaktować się z telefoniczną infolinią medyczną, której numer podany jest na polisie i zastosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego Partnera Medycznego.

 • Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leków i środków medycznych za wyjątkiem użytych w nagłych przypadkach dla ratowania życia oraz niezbędnych do przeprowadzenia standardowych badań profilaktycznych i specjalistycznych.

InterRisk nie odpowiada również za koszty świadczeń medycznych leczenia stomatologicznego określonego w pkt 19.8 Katalogu Świadczeń Medycznych w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Medi Care, jeżeli Ubezpieczony po uzyskaniu od lekarza Partnera Medycznego zaświadczenia o sanacji jamy ustnej nie stosował się do zaleceń lekarza stomatologa określonych w tym zaświadczeniu oraz okresowego przeglądu jamy ustnej raz w ciągu 6 miesięcy, chyba że nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.

InterRisk nie odpowiada także  za koszty badań diagnostycznych koniecznych do przeprowadzenia leczenia w szpitalu niestanowiącym placówki Partnera Medycznego lub placówki współpracującej z Partnerem Medycznym w przypadku, gdy Ubezpieczony ma skierowanie na planowe leczenie operacyjne, do pokrycia których zobowiązany jest taki szpital zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Natomiast w ubezpieczeniu assistance zakres świadczeń nie obejmuje

  • zdarzeń, które wystąpiły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • świadczeń udzielonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastąpił z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego,
  • kosztów transportu leków nie niezaleconych przez lekarza prowadzącego leczenie.

Pełną listę ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu Medi-Care określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 • Czy w ubezpieczeniu występuje karencja?

W ubezpieczeniu kosztów świadczeń medycznych w przypadku kosztów operacji chirurgii „Jednego dnia” obowiązuje okres karencji wynoszący 120 dni, a w przypadku kosztów rehabilitacji ambulatoryjnej okres karencji wynosi 60 dni.

 • Czy mogę zawrzeć polisę on-line?

Można zawrzeć ubezpieczenie Medi Care on-line, wystarczy tylko 5 kroków aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową bez wychodzenia z domu:

 1. Skontaktuj się z Agentem, który pomoże wybrać Ci odpowiednią ofertę.
 2. Kliknij na link z maila od Agenta w ciągu 48 godzin, by sprawdzić warunki Twojej umowy.
 3. Po wpisaniu numeru PESEL przechodzisz do oferty.
 4. Zapoznaj się ze swoją umową, potwierdź niezbędne zgody i kliknij: Zawieram umowę.
 5. Po chwili, system automatycznie przekształci umowę w polisę i na maila otrzymasz potwierdzenie zawarcia polisy.
 • Czy muszę podpisać polisę i ją odesłać do Agenta lub InterRisk?

W przypadku zawarcia polisy on-line nie ma potrzeby jej podpisywania i odsyłania do Agenta czy InterRisk. Polisa zawarta elektronicznie wygląda tak samo jak w rzeczywistości, a jej stan prawny obowiązuje.

 • Czy mogę zmienić wariant?

Zmiana zakresu ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia wymaga zgody InterRisk i zawarcia aneksu w formie pisemnej do obowiązującej umowy ubezpieczenia.

 • Czy ubezpieczenie Medi Care obejmuje pobyt w szpitalu?

Tak, ubezpieczenie Medi Care obejmuje pobyt w szpitalu, jednak nie pokrywa kosztów operacji, zabiegów realizowanych w ramach NFZ. Należy pamiętać, że jest to prywatna opieka medyczna.

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia  zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego  w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w okresie ubezpieczenia.

Świadczenie przysługuje począwszy od drugiego dnia pobytu, ale nie więcej jednak niż za 60 dni łącznego pobytu w szpitalu i wypłacane jest maksymalnie do sumy ubezpieczenia 6 000 zł.

 • Jaka jest minimalna liczba pracowników, którzy mogą zostać objęci ochroną w ramach oferty Puls Zdrowia InterRisk?

Minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi 5 pracowników.

 • Czy jest określony limit wiekowy dla pracowników, którzy mają być objęci ochroną ubezpieczeniową?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy firmy, którzy nie ukończyli 80 lat. W ramach pakietów rodzinnych ubezpieczeniem może zostać objęty pracownik wraz
z małżonkiem/partnerem w wieku do 80 lat wraz z dziećmi do 18 roku życia, lub 25 lat jeżeli studiują.

 • Czy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o świadczenia z zakresu Medycyny Pracy?

Oferta może zostać rozszerzona o świadczenia z zakresu Medycyny Pracy. Składka za świadczenia z zakresu Medycyny Pracy jest kalkulowana na podstawie wypełnionej ankiety Medycyny Pracy dotyczącej narażeń na poszczególnych stanowiskach.

 • Co trzeba zrobić, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia?

W celu zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia należy dostarczyć komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów: wnioskopolisa, deklaracje wypełnione przez wszystkich pracowników, wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia, dowód wpłaty pierwszej raty składki.

 • Czy w przypadku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez pracodawcę kwota płaconej składki stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu?

Wydatki poniesione przez pracodawcę na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, zgodnie z zapisami ustaw o podatku dochodowym.

 • Czy prywatne ubezpieczenia zdrowotne są dla pracownika dodatkowym przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Koszt polisy ubezpieczenia zdrowotnego będzie dla pracownika dodatkowym przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podlegającym oskładkowaniu ZUS. Składka przypadająca na świadczenia medycyny pracy nie jest przychodem, ani nie podlega opodatkowaniu. Opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu z pracy. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

 • Jak Ubezpieczeni mogą korzystać ze świadczeń medycznych w ramach zawartej umowy ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczeni mogą umawiać świadczenia za pośrednictwem Call Center (tel. 58 771 98 23), które działa 24 godziny/7dni w tygodniu, za pośrednictwem którego można zarezerwować wizytę na terenie całego kraju.

 • Ile wynosi maksymalny czas oczekiwania na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu oraz innego specjalisty? Czy jest on zagwarantowany w umowie ubezpieczenia?

Terminy oczekiwania na świadczenia są określone w umowie ubezpieczenia i wynoszą:

  • dla internisty, lekarza rodzinnego, pediatry – max. 2 dni robocze
  • dla lekarza  specjalisty  – max. 5 dni roboczych.
 • Na jaki okres jest zawierana umowa?

Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy.

 • Kiedy ubezpieczenie zdrowotne jest zwolnione z  oskładkowania ZUS?

Ubezpieczenie zdrowotne jest zwolnione z oskładkowania ZUS, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

  • ubezpieczenie zdrowotne musi stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy,
  • pracownik nabywa ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy po ściśle określonej cenie,
  • prawo do uzyskania korzyści w postaci zakupu ubezpieczenia zdrowotnego musi wynikać z ogólnych uregulowań płacowych (układ zbiorowy, regulamin wynagradzania). Zapisy te muszą jasno określać, że pracownik partycypuje w kosztach nabycia ubezpieczenia.

 • Jaka długość karencji obowiązuje w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia szkolnego?

W InterRisk w ubezpieczeniu szkolnym nie stosujemy karencji. Oznacza to, ze uczeń objęty jest ochroną od razu po przystąpieniu do ubezpieczenia.

 • Czy moje dziecko chronione jest w ramach umowy ubezpieczenia tylko na terenie szkoły czy również poza nią?

InterRisk świadczy ochronę ubezpieczeniową w ciągu całego roku szkolnego, jak również wakacji – 24 godziny na dobę – zarówno w szkole oraz poza nią.

 • Czym wyróżnia się ubezpieczenie EDU PLUS ?

Ubezpieczenie EDU PLUS wyróżnia przede wszystkim pełna ochrona dzieci, młodzieży i studentów. Wprowadziliśmy również kilka nowatorskich rozwiązań, np. możliwość skorzystania z indywidualnych korepetycji dla dzieci, uczniów i studentów, którzy w wyniku wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz pomoc rehabilitacyjną dla personelu placówki oświatowej, który uległ wypadkowi, w wyniku, którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy.

 • W jaki sposób mogę uzyskać informację na temat numeru polisy i zakresu ubezpieczenia jakim objęte jest moje dziecko?

Takie informacje powinna przekazać przede wszystkim placówka oświatowa, która zawarła z InterRisk umowę ubezpieczenia EDU PLUS. Można również zadzwonić do InterRisk Kontakt: +48 (22) 212 20 12.

 • Kiedy należy zawrzeć polisę odpowiedzialności cywilnej rolnika?

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zależy od wielkości gospodarstwa, jak również od tego czy gospodarstwo jest opodatkowane podatkiem rolnym. Każdy rolnik, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar i podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia OC rolnika. W przypadku specjalnych działów produkcji rolnej (np. prowadzenie uprawy w szklarniach, czy wylęgarni drobiu albo pasieki) rolnik musi zawrzeć polisę niezależnie od obszaru posiadanego gospodarstwa.

Umowę ubezpieczenia OC rolnika należy zawrzeć najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Polisa zawsze zawierana jest na okres 12 miesięcy, a jeżeli nie zostanie wypowiedziana z końcem okresu ubezpieczenia i jest w całości opłacona, wznowi się na kolejny okres ubezpieczenia. Wówczas prześlemy Ci polisę pocztą.

 • W jakim celu zawierane są polisy OC rolnika?

Polisa OC chroni rolnika przed finansowymi konsekwencjami szkód spowodowanych innym osobom z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Umowa ubezpieczenia obejmuje rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wszelkie osoby pracujące w tym gospodarstwie.

InterRisk wypłaci odszkodowanie, jeśli rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

  • śmierć,
  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia,
  • bądź też utrata,  zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

OC rolnika obejmuje ochroną także szkody powstałe w związku z ruchem  pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w gospodarstwie rolnym.

 • Sprzedałem gospodarstwo rolne objęte ubezpieczeniem co powinienem zrobić?

Zbywca gospodarstwa rolnego powinien przekazać polisę OC rolnika nabywcy gospodarstwa oraz powiadomić ubezpieczyciela. Na nowego właściciela gospodarstwa przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela. Oznacza to, że nowy posiadacz gospodarstwa posiada ochronę w takim samym zakresie, w jakim miał ją zbywca gospodarstwa i jest zobowiązany do zapłaty składki za to ubezpieczenie za okres od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

 • Czy polisa OC rolnika po sprzedaży ziemi trwa nadal?

Nowy właściciel może ubezpieczenie OC rolnika kontynuować lub z niego zrezygnować. Przejęta umowa nie ulega automatycznemu wznowieniu po upływie okresu 12 miesięcy, dlatego też pamiętać trzeba o konieczności zawarcia nowej umowy najpóźniej w dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z tej umowy. Istnieje także możliwość wcześniejszej rezygnacji z przejętego wraz z gospodarstwem ubezpieczenia – można to zrobić w każdej chwili i umowa zostanie rozwiązania z momentem jej wypowiedzenia.

 • Czym jest ubezpieczenie AGROCASCO i czy obejmuje ubezpieczeniem OC rolnika?

Pakiet ubezpieczeń AGROCASCO jest kompleksowym ubezpieczeniem pojazdów rolnych, które obejmuje swoim zakresem działalność rolniczą i produkcyjną w sektorze rolnym. W zakresie pakietu znajduje się ubezpieczenie od:

  • Ubezpieczenie autocasco (AC) – wariant SUPER lub opcjonalnie ubezpieczenie maszyn / pojazdów rolniczych na ryzykach nazwanych – wariant STANDARD;
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC);
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW);
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej (OP).

Zawarcie polisy w pakiecie AGROCASCO nie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika.

 • Polubowne rozwiązanie sporu

Alternatywą dla złożenia reklamacji jest przeprowadzenie mediacji.

W sprawach wymagających mediacji zachęcamy do kontaktu z Rzecznikiem Klienta. Więcej o tym, kiedy możecie Państwo liczyć na wsparcie Rzecznika Klienta, przeczytać można tutaj.

W InterRisk jesteśmy otwarci na dialog i polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów z naszymi Klientami, gdy tylko jest to możliwe. Jedną z efektywnych form szukania porozumienia w sprawach, w których obie strony wyrażają wolę rozmów, jest postępowanie mediacyjne prowadzone w ramach Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Istotą mediacji jest poszukiwanie, w obecności bezstronnego, wybranego przez strony mediatora, satysfakcjonującego rozwiązania.

W celu zainicjowania mediacji należy wypełnić formularz:

Umowa o mediację (do pobrania na stronie KNF pod adresem:

www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Umowa_o_mediacje%2010_62584.08_62584.2018_62584.pdf

i przesłać go do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF (Pl. Powstańców 1, 00-030 Warszawa)

Dalsze informacje znaleźć można na stronie:

www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja

Aktualna lista podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów

1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

2. Rzecznik Finansowy

rf.gov.pl

Zgłoszenie szkody

Zgłoś szkodę szybko i wygodnie online. Możesz także zadzwonić na infolinię, skorzystać z pomocy konsultanta i przesłać do nas dokumenty.

 

 

ZGŁOŚ SZKODĘ

ręce trzymające smartfona, w le kolizja 2 aut

Najczęściej zadawane pytania

Skorzystaj z naszej bazy i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytanie.

ZOBACZ LISTĘ

wycięty w białej kartce znak zapytania na niebieskim tle

Zlokalizuj na mapie

Dzięki naszej wyszukiwarce, łatwo i szybko znajdziesz na mapie miejsce, którego w danej chwili najbardziej potrzebujesz:

 • Agentów InterRisk
 • Placówki InterRisk
 • Warsztaty Sieci Partnerskiej

ZNAJDŹ NA MAPIE

dłoń trzymająca smartfon z mapą, duża czerwona pinezka oznaczająca lokalizację

Regionalni koordynatorzy zdrowotni

Nasi koordynatorzy znajdą najlepsze rozwiązania i przygotują ofertę ubezpieczenia zdrowotnego dla grup pracowniczych oraz osób indywidualnych.

SKONTAKTUJ SIĘ

Kontakt dla mediów

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów do kontaktu pod adresem: media@interrisk.pl

 

laptop, gazeta i okulary leżące na biurku
Rzecznik Klienta

W 2019 roku jako trzecie towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce powołaliśmy Rzecznika Klienta. Jego zadaniem jest pomaganie Klientom,  gdy mierzą się z problemami związanymi z posiadaną polisą ubezpieczeniową na każdym etapie jej obsługi. Jednak Rzecznik dba także o dobro naszych pracowników i środowiska naturalnego.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Czy świeci słońce czy pada deszcz… Autocasco Wariant Partnerski od InterRisk
3 minuty

Dla pojazdów w tzw. średnim wieku szukamy właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Właściwej czyli takiej, która zapewni nam spokojny sen i zarazem nie zrujnuje naszego portfela.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczneMałe i średnie przedsiębiorstwaUbezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych w InterRisk – dlaczego warto?
7 minut

Decyzja o ubezpieczeniu elektrowni fotowoltaicznej powinna opierać się na kilku kluczowych czynnikach, które sprawiają, że oferta jest atrakcyjna dla właściciela instalacji. W artykule podajemy powody, dla których warto rozważyć ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej, jak i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tego typu polisy.

CZYTAJ DALEJ >