Ocen strone

1

2

3

Ochrona działalności

Zawieranie umów ubezpieczeniowych to złożony proces, wymagający profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. OC brokera jest ubezpieczeniem, które chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Warunki ubezpieczenia zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 1085)) z późniejszymi zmianami.

 

Co obejmuje OC brokera?

Odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej.

Suma gwarancyjna (minimalna suma gwarancyjna), wynosi równowartość 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umowa ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Czego nie obejmuje OC brokera?

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód:

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom fizycznym, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie;
  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę fizyczną, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub osoba fizyczna, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

 

Jaki jest koszt OC brokera?

Koszt ubezpieczenia brokera zależy w szczególności od przychodu brokera oraz jego historii szkodowej. Sprawdź także inne nasze produkty:

Dla kogo?
  • Osób prawnych
  • Osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą
  • Mających uprawnia do wykonywania czynności brokerskich
Dokumenty związane z produktem
#UczymyUbezpieczeń
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczne
Dobra pogoda dla OZE. InterRisk promuje polską transformację energetyczną.
9 minut

W InterRisk powstał program
Eko-Risk, w którym określiliśmy kluczowe rynki „zielonej transformacji” i procesy, które chcemy w nich ubezpieczać. Specjalna oferta produktów InterRisk będzie promować polską transformację energetyczną.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care InterRisk – prywatna opieka medyczna w Twoim zasięgu
5 minut

Dziś podejmujemy na naszych łamach temat zapewnienia najlepszej ochrony ubezpieczeniowej dla siebie i swoich bliskich. Ciekawą propozycją InterRisk jest ubezpieczenie zdrowotne medi-care, które gwarantuje nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów, a w zależności od wariantu, również rehabilitację oraz opiekę dentystyczną

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie zdrowotne Puls Zdrowia – co obejmuje?
3 minuty

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne? To pytanie zadaje sobie coraz to większa ilość osób, która chce właściwie zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo.

CZYTAJ DALEJ >