Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje szkody powstałe w mieniu w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń, jak to zostało określone w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczający ma możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia, który może obejmować podstawowe, rozszerzone lub pełne zabezpieczenie mienia.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie zdarzeń losowych swoją ochroną obejmuje szereg składników mienia, takich jak budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie osób trzecich oraz mienie pracownicze. Dodatkowo polisa uwzględnia nakłady inwestycyjne oraz ubezpieczone koszty dodatkowe. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego i ustalana oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia. W przypadku budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia, suma ubezpieczenia jest ustalana osobno dla każdej pozycji uwzględnionej w ewidencji środków trwałych. Wartość sumy ubezpieczenia nie obejmuje podatku od towarów i usług, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Ochrona ubezpieczeniowa od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje szkód, które powstały w wyniku umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego. Nie pokrywa także uszkodzeń spowodowanych działaniami wojennymi, rozruchami, sabotażem, aktami terroru, a także skutków energii jądrowej, skażenia gleby, powietrza i wody. Polisa nie obejmuje szkód związanych z pracami budowlanymi, awariami elektrycznymi, zapadaniem się ziemi, nieszczelnościami urządzeń wodno-kanalizacyjnych, a także przerwami w dostawie mediów i powolnym niszczeniu mienia. Nie wykupione ryzyka, takie jak grad, lawina, huragan, również nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Czy ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe. Jednak wiele instytucji, w tym banków i instytucji finansowych, może wymagać posiadanie takiej polisy jako warunku udzielenia kredytu lub innego rodzaju umowy. Dodatkowo, posiadanie ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych jest zalecane, aby chronić jego wartość przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez pożar, powódź czy burze.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych?

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od wartości ubezpieczonego mienia, jego lokalizacji, a także rodzaju prowadzonej działalności. Dodatkowo może się zwiększyć, jeśli rozszerzysz ochronę o:

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Czy świeci słońce czy pada deszcz… Autocasco Wariant Partnerski od InterRisk
3 minuty

Dla pojazdów w tzw. średnim wieku szukamy właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Właściwej czyli takiej, która zapewni nam spokojny sen i zarazem nie zrujnuje naszego portfela.

CZYTAJ DALEJ >
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.
6 minut

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >