Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje szkody powstałe w mieniu w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń, jak to zostało określone w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczający ma możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia, który może obejmować podstawowe, rozszerzone lub pełne zabezpieczenie mienia.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie zdarzeń losowych swoją ochroną obejmuje szereg składników mienia, takich jak budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie osób trzecich oraz mienie pracownicze. Dodatkowo polisa uwzględnia nakłady inwestycyjne oraz ubezpieczone koszty dodatkowe. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego i ustalana oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia. W przypadku budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia, suma ubezpieczenia jest ustalana osobno dla każdej pozycji uwzględnionej w ewidencji środków trwałych. Wartość sumy ubezpieczenia nie obejmuje podatku od towarów i usług, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Ochrona ubezpieczeniowa od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje szkód, które powstały w wyniku umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego. Nie pokrywa także uszkodzeń spowodowanych działaniami wojennymi, rozruchami, sabotażem, aktami terroru, a także skutków energii jądrowej, skażenia gleby, powietrza i wody. Polisa nie obejmuje szkód związanych z pracami budowlanymi, awariami elektrycznymi, zapadaniem się ziemi, nieszczelnościami urządzeń wodno-kanalizacyjnych, a także przerwami w dostawie mediów i powolnym niszczeniu mienia. Nie wykupione ryzyka, takie jak grad, lawina, huragan, również nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Czy ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe. Jednak wiele instytucji, w tym banków i instytucji finansowych, może wymagać posiadanie takiej polisy jako warunku udzielenia kredytu lub innego rodzaju umowy. Dodatkowo, posiadanie ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych jest zalecane, aby chronić jego wartość przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez pożar, powódź czy burze.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych?

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od wartości ubezpieczonego mienia, jego lokalizacji, a także rodzaju prowadzonej działalności. Dodatkowo może się zwiększyć, jeśli rozszerzysz ochronę o:

#UczymyUbezpieczeń
OgólneUbezpieczenie samochodu
Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze – porady.
4 minuty

Ubezpieczenie nie uchroni przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem, ale pomoże w zrekompensowaniu szkód.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Zmiany, zmiany, zmiany…. Co nowego w Pakiet Auto+
3 minuty

Najnowsza oferta InterRisk w autocasco umożliwia ubezpieczenie pojazdów aż do 20 roku eksploatacji, a dwa nowe warianty – Mini i Kosztorysowy, czynią naszą ofertę na tyle uniwersalną, że każdy klient znajdzie opcję ochrony odpowiednią dla siebie.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenia szkolne dla nastolatków. Czego potrzebują starsi uczniowie?
3 minuty
CZYTAJ DALEJ >