Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie budowy ochroni Cię przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlano-montażowych. Polisa to obejmuje zarówno prace budowlane i montażowe, jak i istniejące mienie, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie budowy?

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje ochronę w zakresie robót budowlanych, montażowych i związanych z nimi działalności. Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlane, montażowe, maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz istniejące mienie. Ubezpieczenie uwzględnia również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z wykonywaniem robót budowlanych lub montażowych. Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna są ustalane na podstawie wartości robót budowlanych, montażowych i ubezpieczanego mienia oraz stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie budowy?

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia placu budowy nie obejmuje ryzyk, które nie zostały wykupione jako dodatkowe klauzule. Na przykład, InterRisk nie wypłaci odszkodowań związanych ze szkodami spowodowanymi wadami projektowymi, chyba że zakres ochrony został rozszerzony o odpowiednią klauzulę. Istnieją także ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, które obejmują m.in. szkody spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, działaniami wojennymi, skażeniem środowiska, szkód osobowych poniesionych przez pracowników Ubezpieczającego oraz kradzieżą bez śladów włamania. Szkody w materiałach eksploatacyjnych, maszynach i urządzeniach budowlanych również nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Czy ubezpieczenie budowy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych nie jest obowiązkowe. Jednakże wiele podmiotów, takich jak inwestorzy, banki czy instytucje finansujące, mogą wymagać ubezpieczenia budowy jako warunek kontraktowy lub zabezpieczenie inwestycji. W praktyce, posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest zwykle korzystne dla wszystkich stron zaangażowanych w proces budowlany, ponieważ zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód czy nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia budowy?

Na koszt ubezpieczenia budowy wpływ ma wartość inwestycji, rodzaj i zakres ubezpieczenia, ryzyka związane z danym projektem budowlanym, czas trwania ubezpieczenia oraz indywidualne czynniki dotyczące ubezpieczającego. Wysokość składki może się zwiększyć, jeśli zdecydujesz się dodatkowo na:

#UczymyUbezpieczeń
OgólneUbezpieczenie samochodu
Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze – porady.
4 minuty

Ubezpieczenie nie uchroni przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem, ale pomoże w zrekompensowaniu szkód.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Zmiany, zmiany, zmiany…. Co nowego w Pakiet Auto+
3 minuty

Najnowsza oferta InterRisk w autocasco umożliwia ubezpieczenie pojazdów aż do 20 roku eksploatacji, a dwa nowe warianty – Mini i Kosztorysowy, czynią naszą ofertę na tyle uniwersalną, że każdy klient znajdzie opcję ochrony odpowiednią dla siebie.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenia szkolne dla nastolatków. Czego potrzebują starsi uczniowie?
3 minuty
CZYTAJ DALEJ >