Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie budowy ochroni Cię przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlano-montażowych. Polisa to obejmuje zarówno prace budowlane i montażowe, jak i istniejące mienie, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie budowy?

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje ochronę w zakresie robót budowlanych, montażowych i związanych z nimi działalności. Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlane, montażowe, maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz istniejące mienie. Ubezpieczenie uwzględnia również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z wykonywaniem robót budowlanych lub montażowych. Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna są ustalane na podstawie wartości robót budowlanych, montażowych i ubezpieczanego mienia oraz stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie budowy?

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia placu budowy nie obejmuje ryzyk, które nie zostały wykupione jako dodatkowe klauzule. Na przykład, InterRisk nie wypłaci odszkodowań związanych ze szkodami spowodowanymi wadami projektowymi, chyba że zakres ochrony został rozszerzony o odpowiednią klauzulę. Istnieją także ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, które obejmują m.in. szkody spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, działaniami wojennymi, skażeniem środowiska, szkód osobowych poniesionych przez pracowników Ubezpieczającego oraz kradzieżą bez śladów włamania. Szkody w materiałach eksploatacyjnych, maszynach i urządzeniach budowlanych również nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Czy ubezpieczenie budowy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych nie jest obowiązkowe. Jednakże wiele podmiotów, takich jak inwestorzy, banki czy instytucje finansujące, mogą wymagać ubezpieczenia budowy jako warunek kontraktowy lub zabezpieczenie inwestycji. W praktyce, posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest zwykle korzystne dla wszystkich stron zaangażowanych w proces budowlany, ponieważ zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód czy nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia budowy?

Na koszt ubezpieczenia budowy wpływ ma wartość inwestycji, rodzaj i zakres ubezpieczenia, ryzyka związane z danym projektem budowlanym, czas trwania ubezpieczenia oraz indywidualne czynniki dotyczące ubezpieczającego. Wysokość składki może się zwiększyć, jeśli zdecydujesz się dodatkowo na:

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >