Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie cargo to forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje szkody powstałe w mieniu w wyniku ryzyka transportowego, określonego w umowie ubezpieczenia.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie transportowe obejmuje mienie, które jest przewożone za pomocą jednego lub wielu środków transportu. Suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wniosku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i może być oddzielnie określana dla każdego środka transportu, rodzaju transportu (np. własny transport, transport zawodowy) lub dla różnych rodzajów ubezpieczonego mienia (ładunków). Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk za wszystkie szkody, które mogą powstać na pojedynczym środku transportu z jednego zdarzenia lub podczas przejściowego składowania/magazynowania w jednej lokalizacji w okresie ubezpieczenia w trakcie zwykłych czynności transportowych.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie mienia w transporcie nie obejmuje w szczególności zwłok lub szczątków zwłok ludzkich, żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych, dzieł sztuki, dokumentów, modeli, prototypów, wartości pieniężnych, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, mienia przewożonego jako bagaż podręczny, mienia uszkodzonego, niesprawnego, zdekompletowanego, przeterminowanego, mienia przeznaczonego do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego, mienia używanego, ładunków przewożonych na pokładzie statku, ładunków ponadnormatywnych, przesyłek pocztowych oraz odpadów. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej obejmują również szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, działań wojennych, aktów terroru, reakcji jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia środowiska, braku lub niedostatecznego opakowania, lub oznakowania mienia, opóźnienia w przewozie, udzielenia błędnych informacji, użycia niewłaściwego środka transportu oraz prowadzenia transportu pod wpływem substancji odurzających.

 

Czy ubezpieczenie CARGO jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie ładunku CARGO nie jest obowiązkowe. Decyzja o zakupie polisy zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji ubezpieczającego a także specyfiki działalności przewozowej. Jednakże wiele firm transportowych i przewoźników decyduje się na ubezpieczenie CARGO, aby zabezpieczyć swoje mienie przed ryzykiem związanym z transportem.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia CARGO?

Koszt ubezpieczenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wartość mienia przewożonego, trasy transportu, używanych środków transportu czy wartości ubezpieczenia. Wysokość składki może powiększyć się w przypadku, jeśli zdecydujesz się na dodatkowe:

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >