Ocen strone

1

2

3

Ład Korporacyjny

 

Zarząd InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w zakresie swoich kompetencji deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Zgodnie z zasadą „comply or explain” Zarząd InterRisk przekazuje poniżej informacje o poszczególnych zasadach, które nie dotyczą InterRisk:

  1. W InterRisk nie funkcjonują mechanizmy anonimowego informowania organów zarządzającego i nadzorującego o nadużyciach (§6 ZŁK).
  2. Zasady określone w rozdziale 9 ZŁK, nie mają zastosowania do InterRisk (§53-57).

Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określiły swoje stanowisko zgodnie z harmonogramem ich prac w załączonych uchwałach.